7 Búyào lánzǔ shén diàn de gōngzuò , rènpíng Yóudà rén de shĕng zhǎng , hé Yóudà rén de zhǎnglǎo , zaì yuán chù jiànzào shén de zhè diàn .