8 Wǒ yòu jiàng zhǐ , fēnfu nǐmen xiàng Yóudà rén de zhǎnglǎo wèi jiànzào shén de diàn dāng zĕnyàng xíng , jiù shì cóng hé xī de kuǎn xiàng zhōng , jísù bō qǔ gòng yín zuò tāmende jīngfeì , miǎndé dānwu gōngzuò .