16 Mǐmǔgān zaì wáng hé zhòng shǒulǐng miànqián huídá shuō , wáng hòu Wǎshítí zhè shì , búdàn dé zuì wáng , bìngqiĕ yǒu haì yú wáng gè shĕng de chén mín .