8 Wáng de yù zhǐ chuán chū , jiù zhāo jù xǔduō nǚzi dào Shūshān chéng , jiāo gĕi zhǎng guǎn nǚzi de Xīgāi . Yǐsītiĕ yĕ sòng rù wánggōng , jiāofù Xīgāi .