11 Yúshì Hǎmàn jiāng zhāo fù gĕi Mòdǐgǎi chuān shang , shǐ tā qí shang mǎ , zǒu biàn chéng lǐ de jiēshì , zaì tā miànqián xuāngào shuō , wáng suǒ xǐyuè zūnróng de rén , jiù rúcǐ dāi tā .