7 Yàhāsuílǔ wáng duì wáng hòu Yǐsītiĕ , hé Yóudà rén Mòdǐgǎi shuō , yīn Hāmàn yào xià shǒu haì Yóudà rén , wǒ yǐ jiāng tāde jiā chǎn cìgĕi Yǐsītiĕ , rén yĕ jiāng Hāmàn guà zaì mù jià shang .