15 Yào zaì zhòngrén shēnshang xíng shĕnpàn , zhèngshí nà yīqiè bú jìng qián de rén , suǒ wàng xíng yīqiè bú jìng qián de shì , yòu zhèngshí bù jìng qián zhī zuì rén suǒ shuō dǐngzhuàng tāde gāng bì huà .