23 Yǒu xiē rén nǐmen yào cóng huǒ zhōng qiǎng chūlai dājiù tāmen . yǒu xiē rén nǐmen yào cún jùpà de xīn liánmǐn tāmen . lián nà beì qíngyù zhānrǎn de yīfu yĕ dāng yànwù .