4 Yīnwei yǒu xiē rén tōu zhe jìnlái , jiù shì zì gǔ beì déng shòuxíng fá de , shì bù qiánchéng de , jiāng wǒmen shén de ēn biàn zuò fàngzòng qíngyù de jīhuì , bìngqiĕ bù rèn dú yī de zhǔ zǎi wǒmen ( wǒmen huò zuò hé wǒmen ) zhǔ Yēsū Jīdū .