5 Cóng qián zhǔ jiù le tāde bǎixìng chū Āijí dì , hòulái jiù bǎ nàxiē bù xìn de mièjué le . zhè yīqiè de shì , nǐmen suīrán dōu zhīdào , wǒ què réng yào tí xǐng nǐmen .