7 Yòu rú Suǒduōmǎ , Gémólā , hé zhōuwéi chéngyì de rén , yĕ zhào tāmen yī wèi de xíng yín , suícóng nì xìng de qíngyù , jiù shòu yǒng huǒ de xíngfá , zuòwéi jiàn jiè .