9 Tiānshǐ zhǎng Mǐjiālè , wéi Móxī de shī shǒu yǔ móguǐ zhēng biàn de shíhou , shàngqiĕ bù gǎn yòng huǐbàng de huà zuì zé tā , zhǐ shuō , zhǔ zébeì nǐ ba .