21 Shuō , wǒ chì shēn chūyú mǔ tāi , yĕ bì chì shēn guī huí . shǎngcì de shì Yēhéhuá , shōu qǔ de yĕ shì Yēhéhuá . Yēhéhuá de míng shì yīngdāng chēngsòng de .