We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Ránér , nǐ dāi wǒde zhèxie shì zǎo yǐ cáng zaì nǐ xīnli , wǒ zhīdào nǐ jiǔ yǒu cǐ yì .