6 Bìng jiāng zhìhuì de àomì zhǐshì nǐ , tā yǒu zhū bān de zhì shí . suǒyǐ dāng zhīdào shén zhuī tǎo nǐ , bǐ nǐ zuìniè gāi dé de hái shǎo .