We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Sādàn huídá Yēhéhuá shuō , rén yǐ pí daì pí , qíngyuàn shĕ qù yīqiè suǒyǒude , bǎoquán xìngméng .