20 Huái tāde mǔ ( yuánwén shì tāi ) yào wàngjì tā . chóngzi yào chī tā , juéde gān tián . tā bú zaì beì rén jìniàn . bú yì de rén bì rú shù zhé duàn .