9 Yuàn nà yè límíng de xīng xiǔ biàn wèi hēiàn , pàn liàng què bù liàng , yĕ bú jiàn zǎochen de guāngxiàn ( guāngxiàn yuánwén zuò yǎnpí ) .