33 Tāshī xíng bàoyìng , qǐ yào suí nǐde xīnyuàn , jiào nǐ tuīcí bù shòu ma . xuǎn déng de shì nǐ , bú shì wǒ . nǐ suǒ zhīdào de zhǐguǎn shuō ba .