7 Yēhéhuá duì Yuēbó shuōhuà yǐhòu , jiù duì Tǎnxī rén Yǐlìfǎ shuō , wǒde nùqì xiàng nǐ hé nǐ liǎng gè péngyou fā zuò , yīnwei nǐmen yìlùn wǒ , bù rú wǒde púrén Yuēbó shuō de shì .