11 Yēhéhuá zaì tā jūn lǚ qián fā shēng . tāde duì wǔ shén dà . chéngjiù tā méng de , shì qiángshèng zhĕ . yīnwei Yēhéhuá de rìzi dà ér kĕ wèi . shuí néng dāng dé qǐ ne .