17 Shìfèng Yēhéhuá de jìsī , yào zaì lángzi hé jìtán zhōngjiān kūqì , shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ gù xī nǐde bǎixìng , búyào shǐ nǐde chǎnyè shòu xiūrǔ , liè bāng guǎnxiá tāmen . wèihé róng liè guó de rén shuō , tāmende shén zaì nàli ne .