32 Nàshíhòu , fán qiúgào Yēhéhuá míng de jiù bì déjiù . yīnwei zhào Yēhéhuá suǒ shuō de , zaì Xīānshān Yēlùsǎlĕng bì yǒu taótuō de rén , zaì shèngxia de rén zhōng bì yǒu Yēhéhuá suǒ zhào de .