16 Yēhéhuá bì cóng Xī \'ān hǒu jiào , cóng Yēlùsǎlĕng fā shēng . tiāndì jiù zhèndòng . Yēhéhuá què yào zuò tā bǎixìng de bìnàn suǒ , zuò Yǐsèliè rén de bǎo zhàng .