4 Tuīluó , Xīdùn , hé Fēilìshì sì jìng de rén nǎ , nǐmen yǔ wǒ hé gān . nǐmen yào bàofù wǒ ma . ruò bàofù wǒ , wǒ bì shǐ bàoyìng sù sù guī dào nǐmen de tóu shang .