1 Zuò zhǎnglǎo de xiĕ xìn gĕi méng jiǎnxuǎn de taìtai , ( taìtai zuò jiàohuì xià tóng ) , hé tāde érnǚ , jiù shì wǒ chéng xīn suǒ aì de . búdàn wǒ aì , yĕ shì yīqiè zhīdào zhēnlǐ zhī rén suǒ aì de .