5 Taìtai a , wǒ xiànzaì quàn nǐ , wǒmen dàjiā yào bǐcǐ xiāng aì . zhè bìng bú shì wǒ xiĕ yī tiaó xīn mìnglìng gĕi nǐ , nǎi shì wǒmen cóng qǐchū suǒ shòu de mìnglìng .