7 Yīnwei shìshang yǒu xǔduō míhuò rén de chūlai , tāmen bú rèn Yēsū Jīdū shì chéng le ròushēn lái de . zhè jiù shì nà míhuò rén de , dí Jīdū de .