We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
27 Jiù shì nà zaì wǒ yǐhòu lái de , wǒ jǐ tā jiĕ xiédaì , yĕ bú peì.