33 Yóutaìrén huídá shuō , wǒmen bù shì wéi shàn shì ná shítou dǎ nǐ , shì nǐ shuō jiànwàng de huà . yòu wéi nǐ shì gèrén , fǎn jiāng zìjǐ dàng zuò shén .