16 Zhèxie shì méntǔ qǐxiān bù míngbai . dĕng dào Yēsū dé le róngyào yǐhòu , cái xiǎngqǐ zhè huà shì zhí zhe tā xiĕ de , bìngqiĕ zhòngrén guǒrán xiàng tā zhèyàng xíng le .