3 Mǎlìyà jiù ná zhe yī jīn jí guì de zhēn nǎ dā xiānggāo , mǒ Yēsū de jiǎo , yòu yòng zìjǐ de tóufa qù cā . wū lǐ jiù mǎn le gāo de xiāngqì .