18 Wǒ zhè huà bù shì zhī zhe nǐmen zhòngrén shuō de . wǒ zhīdào wǒ suǒ jiǎnxuǎn de shì shuí . xiànzaì yào yìngyàn jìng shàng de huà , shuō , tóng wǒ chī fàn de rén , yòng jiǎo tī wǒ .