We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Ránér wǒ jiāng zhēn qíng gàosu nǐmen . wǒ qù shì yǔ nǐmen yǒu yì de . wǒ ruò bù qù , bǎo huì shī jiù bù dào nǐmen zhèlǐ lái . wǒ ruò qù , jiù chāi tā lái .