11 Cōng jīn yǐhòu , wǒ bù zaì shìshang , tāmen què zaì shìshang , wǒ wǎng nǐ nàli qù . shèng fù a , qiú nǐ yīn nǐ suǒ cìgĕi wǒde míng bǎoshǒu tāmen , jiào tāmen hé ér wéi yī , xiàng wǒmen yíyàng .