10 Xīmén Bǐdé daì zhe yī bǎ dāo , jiù bá chūlai , jiāng Dàjìsī de púrén kǎn le yī dāo , xiāo diào tāde yòu ĕr . nà púrén míng jiào mǎ lè gǔ .