27 Jiù duì Duōmǎ shuō , shēn guō nǐde zhítou lái , mō ( mō yuánwén zuò "kān" ) wǒde shǒu . shēn chū nǐde shǒu lái , tàn rù wǒde lē páng . búyào yíhuò , zǒng yào xìn .