2 Yǒu Xīmén Bǐdé , hé chēngwèi dǐ tǔ mǎ de Duōmǎ , bìng Jiālìlì de Jiāná rén Nádànyè , hái yǒu Xībìtaì de liǎng gè érzi , yòu yǒu liǎng gè méntǔ , dōu zaì yī chǔ .