We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Suǒyǐ Yóutaìrén yuèfā xiǎng yào shā tā . yīn tā búdàn fàn le ānxīrì , bìngqiĕ chèng shén wèi tāde fù , jiāng zìjǐ hé shén dàng zuò píngdĕng .