18 Suǒyǐ Yóutaìrén yuèfā xiǎng yào shā tā . yīn tā búdàn fàn le ānxīrì , bìngqiĕ chèng shén wèi tāde fù , jiāng zìjǐ hé shén dàng zuò píngdĕng .