32 Yēsū shuō , wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nà cóng tiān shàng lái de liáng , bú shì Móxī cìgĕi nǐmen de , nǎi shì wǒ fù jiāng tiān shàng de zhēn liáng cìgĕi nǐmen .