We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
40 Wǒ jiāng zaì shén nàli suǒ tīngjian de zhēnlǐ , gàosu le nǐmen , xiànzaì nǐmen què xiǎng yào shā wǒ . zhè bú shì Yàbólāhǎn suǒ xíng de shì .