42 Yēsū shuō , tǎngruò shén shì nǐmen de fù , nǐmen jiù bì aì wǒ . yīnwei wǒ bĕn shì chūyú shén , yĕ shì cōng shén ér lái , bìng bú shì yóu zhe zìjǐ lái , nǎi shì tā chāi wǒ lái .