7 Tāmen háishì bú zhù de wèn tā , Yēsū zhí qǐ yào lái , duì tāmen shuō , nǐmen zhōngjiān shuí shì méiyǒu zuì de , shuí jiù kĕyǐ xiān ná shítou dǎ tā .