21 Zhìyú tā rújīn zĕnme néng kànjian , wǒmen què bù zhīdào . shī shuí kāi le tāde yǎnjing , wǒmen yĕ bú zhīdào . tā yǐjing chéng le rén , nǐmen wèn tā bā . tā zìjǐ bì néng shuō .