18 Xiǎozi men nǎ , rújīn shì mò shí le . nǐmen céng tīngjian shuō , nà dí Jīdū de yào lái xiànzaì yǐjing yǒu hǎoxiē dí Jīdū de chūlai le . cóngcǐ wǒmen jiù zhīdào rújīn shì mò shí le .