19 Tāmen cóng wǒmen zhōngjiān chū qù , què bú shì shǔ wǒmen de . ruò shì shǔ wǒmen de , jiù bì réngjiù yǔ wǒmen tóng zaì . tāmen chū qù , xiǎnmíng dōu bú shì shǔ wǒmen de .