24 Lùn dào nǐmen , wù yào jiāng nà cóng qǐchū suǒ tīngjian de cháng cún zaì xīnli . ruò jiāng cóng qǐchū suǒ tīngjian de cún zaì xīnli , nǐmen jiù bì zhù zaì zǐ lǐmiàn , yĕ bì zhù zaì fù lǐmiàn .