28 Xiǎozi men nǎ , nǐmen yào zhù zaì zhǔ lǐmiàn . zhèyàng , tā ruò xiǎnxiàn , wǒmen jiù kĕyǐ tǎnrán wú jù . dāng tā lái de shíhou , zaì tā miànqián yĕ búzhìyú cánkuì .