7 Qīnaì de dìxiōng a , wǒ xiĕ gĕi nǐmen de , bú shì yī tiaó xīn mìnglìng , nǎi shì nǐmen cóng qǐchū suǒ shòu de jiù mìnglìng . zhè jiù mìnglìng jiù shì nǐmen suǒ tīngjian de dào .