8 Zaìzhĕ , wǒ xiĕ gĕi nǐmen de , shì yī tiaó xīn mìnglìng , zaì zhǔ shì zhēn de , zaì nǐmen yĕ shì zhēn de . yīnwei hēiàn jiànjiàn guò qù , zhēn guāng yǐjing zhàoyào .